Poland photos - Auschwitz I - Execution Courtyard - Punishment Stakes - color

Auschwitz I - Execution Courtyard - Punishment Stakes

© Stephan Edelbroich

[Back]